Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.wenabox.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Regulamin serwisu www.wenabox.pl


 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 7. Własność intelektualna

 8. Odpowiedzialność

 9. Postanowienia końcowe


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.wenabox.pl prowadzony jest przez Damiana Grad wykonującego działalność gospodarczą pod firmą SPARK SYSTEM DAMIAN GRAD wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Krasocin 75A, 29-105 Krasocin, NIP: 6090021309, REGON: 260644339, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@wenabox.pl

 2. Serwis www.wenabox.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.wenabox.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.wenabox.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Serwis nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi Wydarzeniami lub Miejscami. Serwis jedynie udostępnia informacje na temat Miejsc i Wydarzeń zgłaszanych przez Usługobiorców.

 6. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie wzajemnych zobowiązań.

 7. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania Wydarzeniami lub Miejscami oraz za nieosiągnięcie zakładanych przez Organizatora celów handlowych, w szczególności uzyskanie określonej minimalnej liczby zgłoszeń do udziału w Wydarzeniu lub odwiedzin Miejsca.

 8. Użytkownik Zarejestrowany jest zobowiązany do tego, aby wprowadzane przez niego treści opisowe Wydarzeń i Miejsc prezentowanych w Serwisie oraz ich aktualność, były zgodne ze stanem faktycznym. Treść ogłoszenia powinna być przygotowana przez Użytkownika w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Usługobiorców, w szczególności co do istoty Wydarzenia i charakteru Miejsca.

 9. W Serwisie obowiązuje zakaz prezentowania Wydarzeń, Miejsc oraz usług zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.

 10. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu użyte są w celach informacyjnych.

 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Usługobiorcy.

 2. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy.

 3. KURS/SZKOLENIE - cykl edukacyjnych zajęć, służących zdobyciu wiedzy i umiejętności (np. zawodowych) w określonym zakresie, w których uczestnictwo ma na celu uzyskanie określonych uprawnień lub poszerzenie wiedzy w związku z pewnymi zainteresowaniami Usługobiorcy.

 4. MIEJSCE - miejsce lub obiekt, przeznaczone do świadczenia usług w zakresie gastronomii, turystyki, sportu, kultury, nauki, rozrywki lub rekreacji.

 5. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Kursów/Szkoleń, Wydarzeń lub Miejsc oraz innych treści publikowanych w Serwisie.

 6. ORGANIZATOR – podmiot realizujący Kurs/Szkolenie, Wydarzenie lub będący właścicielem Miejsca albo partner Usługodawcy publikujący w Serwisie informacje o Kursach/Szkoleniach, Wydarzeniach lub Miejscach.

 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

 8. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.wenabox.pl.

 9. USŁUGODAWCA – Damian Grad wykonujący działalność gospodarczą pod firmą SPARK SYSTEM DAMIAN GRAD, ul. Krasocin 75A, 29-105 Krasocin, NIP: 6090021309, REGON: 260644339.

 10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

 12. UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY – Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się w Serwisie przy pomocy swojego loginu i hasła.

 13. UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – Usługobiorca, który dokonał rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji, posiadający swój unikalny login oraz hasło.

 14. WYDARZENIE - jednorazowa albo cykliczna akcja kulturalna, sportowa, naukowa, kulinarna, turystyczna lub inna, zorganizowana w związku z usługami świadczonymi przez Partnerów/Organizatorów.

 15. WYSZUKIWARKA - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych wydarzeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  1. prowadzenie Konta,
  2. zamieszczanie przez Użytkowników Zalogowanych Kursów/Szkoleń, Wydarzeń lub Miejsc wraz ze zdjęciami i treściami cyfrowymi,
  3. korzystanie z powiadomień o Kursach/Szkoleniach, Wydarzeniach lub Miejscach (Newletter),
  4. przekierowywanie na strony internetowe Organizatorów/Partnerów,
  5. korzystanie z Wyszukiwarki,
  6. udostępnianie Kursów/Szkoleń, Wydarzeń i Miejsc publikowanych w Serwisie.

 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto, które umożliwia zgłaszanie Kursów/Szkoleń, Wydarzeń i Miejsc do publikacji.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu Kursu/Szkolenia, Wydarzenia lub Miejsca w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę. Zamieszczenie Kursu/Szkolenia, Wydarzenia lub Miejsca następuje automatycznie po ich zgłoszeniu.
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłaniu powiadomień o Kursach/Szkoleniach, Wydarzeniach lub Miejscach publikowanych w Serwisie (Newsletter) zawierana jest na czas nieoznaczony.
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na przekierowywaniu na strony internetowe Organizatorów/Partnerów zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
  5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
  6. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnianiu Kursów/Szkoleń, Wydarzeń lub Miejsc zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 7. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia treści, których charakter narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, gdy zawierają elementy:

  1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
  4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  6. wprowadzające w błąd Usługobiorców,
  7. stanowiące SPAM.

 8. W przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Kursu/Szkolenia, Wydarzenia lub Miejsca, ich opisu lub innych danych zamieszczonych w Serwisie przez Usługobiorcę, Usługodawca jest uprawniony do niezwłocznego uniemożliwienia Użytkownikom dostępu do takiego Kursu/Szkolenia, Wydarzenia, Miejsca lub poszczególnych informacji zawartych w ich opisie.

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wenabox.pl.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wenabox.pl.
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści stanowiące integralną część strony internetowej pod adresem www.wenabox.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich, dozwolonego użytku lub zamieszczonych przez Usługobiorców) są własnością Damiana Grad wykonującego działalność gospodarczą pod firmą SPARK SYSTEM DAMIAN GRAD, ul. Krasocin 75A, 29-105 Krasocin, NIP:6090021309, REGON:260644339. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.wenabox.pl, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.wenabox.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi określone treści (w tym cyfrowe), potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu tych naruszeń oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Usługobiorców, wprowadzanych w Serwisie.

 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.

 3. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów RODO.

 4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami za szkody pośrednie, wtórne ani uboczne, ani za odszkodowania specjalne, za utracone korzyści lub przychody, za przerwy w prowadzeniu działalności ani za utratę informacji handlowych w związku ze świadczeniem usług wynikających z Regulaminu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ciasteczka cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do realizacji usługi. Przeglądając ją, wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.